VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

Toto právo je možné uplatniť len v prípade, keď tovar NEBOL zakúpený na predajni, ale doručený (prostredníctvom špedičnej služby). Tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom balení, nepoužitý.
Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru zákazník.

Postup pri uplatnení nároku na vrátenie tovaru do štrnástich dní:

  1. Pri reklamácii dodržte nasledujúci postup.
  2. Informujte nás e-mailom o Odstúpení od kúpnej zmluvy a počkajte na našu odpoveď.
  3. Keď vám potvrdíme nárok na vrátenie tovaru, tovar starostlivo zabaľte a pošlite ako doporučenú zásielku Slovenskou poštou. Neposielajte tovar na dobierku. Takáto zásielka nebude prevzatá! K tovaru priložte doklad o kúpe (faktúru), sprievodný list s informáciou, že sa jedná o vrátenie tovaru do 14-tich dní a nezabudnite pripísať aj číslo vášho účtu.
  4. Adresa pre vrátenie tovaru je: PVTrend s. r. o., Landauova 20, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
  5. Po doručení zásielky do 5-tich pracovných dní prebehne schválenie nároku na vrátenie tovaru a o jeho výsledku budete e-mailom informovaní.

Nárok na vrátenie tovaru zaniká:

  • – ak nie je dodržaná lehota 14 dní
  • – ak tovar nie je kompletný
  • – ak ide o tovar zhotovený na zákazku (personalizované predmety)
  • – ak ide o digitálny produkt (e-knihy, obrázky, hudobné a iné zvukové nahrávky a pod.)

Pokiaľ budú dodržané všetky podmienky nutné na vrátenie tovaru, budú vám zaslané peniaze na váš bankový účet (uvedený v priloženom sprievodnom liste) najneskôr do 14 dní.

Pokiaľ podmienky pre vrátenie tovaru nebudú dodržané, bude vám tovar zaslaný na vaše náklady späť.

Reklamácia digitálneho obsahu

Reklamovať elektronickú knihu je možné v prípadoch, v ktorých by išlo o poškodený súbor, nečitateľný obsah alebo iné vyriešiteľné závady. V prípade takýchto závad, vám zaistíme nápravu technického problému (tzn. pošleme vám opravený digitálny súbor).

Vrátiť zakúpenú elektronickú knihu nie je možné. V prípade, ak je elektronická kniha stiahnutá do počítača, tabletu, smartfónu, čítačky, respektíve je akýmkoľvek spôsobom po zakúpení ďalej použitá, vytvára samostatnú jedinečnú licenciu viazanú na meno používateľa. Tento proces je technologicky a účtovne nezvratný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ (je podnikateľ)

V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, môže byť po vzájomnej dohode kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy s ohľadom na stav vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je po jeho prijatí zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovaných oboma stranami bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.